Algemene voorwaarden

Welkom op absoluta.nl. Op deze vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en op de leveringen van de producen door onze leveranciers. We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u producten bestelt via onze site. Door het gebruik van onze site en het plaatsen van een bestelling via onze site aanvaardt u deze algemene voorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.

1. INFORMATIE OVER ABSOLUTA

1.1 absoluta.nl is een website die wordt geëxploiteerd door Absoluta Food & Facilities BV, Hub van Doorneweg 165, 5026 RC Tilburg, Nederland. We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 18082567; ons btw-nummer is NL8157.99.378B01. Absoluta is een bedrijf uitsluitend gericht op de zakelijke markt waarbij producten zoals lunches, overwerkmaaltijden, fastfood, bloemen, gebak etc worden geleverd door onafhankelijke leveranciers (onze "Partner Leveranciers").

2. DOEL

2.1 Het doel van onze Dienst is u een eenvoudige en gemakkelijke dienst te leveren door u te koppelen aan de Partners Leveranciers van uw keuze en u de gelegenheid te bieden eenvoudig producten van hen te bestellen. Absoluta biedt de u de producten van onze Partner Leveranciers aan, neemt voor hen bestellingen aan en draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de leveringen.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

3.1 Absoluta verzorgt een bestelapplicatie voor onze Partner Leveranciers in vrijwel heel Nederland. Elk Partner Leverancier heeft een bepaald lokaal leveringsgebied, dit om te zorgen dat de producten u in goede conditie bereiken. Als u buiten het betreffende bezorgingsgebied woont krijgt u een melding dat online bestellen niet mogelijk is. We aanvaarden geen bestellingen voor postcodes in gebieden waar we geen Partner Leverancier hebben. De tijden waarop kan worden besteld hangen af van plaatselijke omstandigheden en de beschikbaarheid van onze Partner Leveranciers.

4. BESTELLINGEN

4.1. Elke tot stand gekomen overeenkomst voor eten via deze bestelapplicatie is tussen jou en de deelnemende partner leverancier; Je verklaart bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer je je gegevens opgeeft op Absoluta en garandeert ons dat deze gegevens correct en compleet zijn ten tijde van je bestelling.

4.2. Via deze bestelapplicatie aangeschafte goederen en diensten zijn alleen bestemd voor jouw gebruik. Je verklaart de gekochte goederen niet door te verkopen.

4.3. Deze website werkt op basis van je e-mailadres en wachtwoord. Houd de combinatie van deze gegevens geheim.

4.4. We zullen zorgvuldigheid betrachten, in hoeverre het onze taak is om dit te doen, om de veiligheid van je bestel- en betalingsgegevens te waarborgen. Vanwege onze gedane inspanningen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies door een derde partij die onbevoegd toegang heeft verkregen tot jouw gegevens via onze website.

4.5. Elke bestelling die je bij ons plaatst is op basis van beschikbaarheid, onze capaciteit en aanvaarding van onze partner leverancier. Wanneer je een bestelling online hebt geplaatst, zal er automatisch een bevestigingsmail naar je toe worden gestuurd. De bevestigingsmail is geen garantie dat wij of het deelnemende restaurant je bestelling kunnen verwerken.

4.6. De bevestigingsmail zal de bezorggegevens, en de prijs van de bestelling bevatten. Als de bezorging en/of de goederen niet beschikbaar zijn of de bezorgcapaciteit niet voldoende is zullen we je hiervan telefonisch op de hoogte stellen.

4.7. Als je bestelling kan worden verwerkt accepteert het deelnemende restaurant de overeenkomst en bevestigt dit bij Absoluta.

5. PRODUCTEN

5.1 Alle producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een bepaald product niet beschikbaar is kan onze Partner Leverancier u een alternatief aanbieden. U bent niet verplicht dit aanbod te aanvaarden. Mocht u allergisch zijn voor enig product, bel dan met Absoluta voordat u een bestelling plaatst. Absoluta kan niet garanderen dat een maaltijd vrij is van allergenen. Absoluta sluit elke aansprakelijk daarvoor uitdrukkelijk uit.

6. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Wij zullen ten allen tijde trachten een zo uitmuntend mogelijke service te bieden. Helaas kan het voorkomen dat bestellingen eerder of later dan het geplande tijdstip worden geleverd als gevolg van drukte, verkeer of andere oorzaken. Houd u sowieso altijd rekening met een speling van een half uur voor én na de gewenste aflevertijd.

8. ANNULERING VAN DE BESTELLING

8.1 In verband met de bederfelijkheid van onze producten heeft u geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden of te annuleren.

8.2 Indien u de levering toch wenst te annuleren kunt u contact opnemen met onze servicedesk op 088-0220333 om de mogelijkheden te bespreken. In sommige gevallen is annulering mogelijk mits deze annulering ruim van te voren kenbaar wordt gemaakt en de leverancier nog niet is begonnen met de inkoop, bereiding of bezorging van de gewenste producten. Een bestelling die is geannuleerd nadat de Partner Leverancier is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, komt voor uw rekening.

8.3 Absoluta en de Partner Leverancier kunnen een bestelling annuleren. Indien dit mocht voorkomen zal Absoluta u z.s.m. hierover informeren. Bestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal door Absoluta worden geretourneerd. Bij maatwerkorders of orders waar specifiek grotere volumes zijn ingekocht gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden waarbij gemaakte kosten kunnen worden doorbelast.

8.4 Absoluta heeft het recht om namens de Partner Leverancier een bestelling te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de gedane bestelling. Indien de gebruiker aantoonbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan Absoluta hiervan aangifte doen bij de politie.

9. PRIJS EN BETALING

9.1 De prijs van een product zal op onze bestelapplicatie worden vermeld. Prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen van de producten variëren. De prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde bestellingen, tenzij sprake is vaneen duidelijke fout in de prijs, waarbij wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat we u van deze fout op de hoogte hebben gebracht, te annuleren. Ondanks onze inspanningen zullen sommige maaltijden mogelijk incorrect geprijsd zijn op onze bestelapplicatie.

9.2 De prijs van een product kan worden verhoogd met een bezorgfee die kan varieren per partnerleverancier. Eventuele bezorgkosten worden in het winkelmandje tijdens het bestellen zichtbaar.

9.2 Betaling van de maaltijden kunnen via onze bestelapplicatie worden gedaan door middel van creditcard, bankpas of na authorisatie op rekening. De betaling wordt rechtstreeks bij Absoluta gedaan en wordt vervolgens afgedragen aan de Partner Leverancier. Wij zijn door onze Partner Leveranciers gemachtigd de betalingen namens hen in ontvangst te nemen en iedere betaling aan ons van het bedrag van een maaltijd ontslaat u van uw verplichtingen om dit bedrag aan het Partner Leverancier te betalen.

9.3 Behoudens het bepaalde in artikel 8, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

9.4 Indien de gebruiker gebruikt maakt van de optie verkoop op rekening dan dienen de door de gebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet het toestaat, biedt Absoluta onze Dienst en inhoud aan in de staat waarin het zich verkeert en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zullen noch Absoluta noch onze Partner Leveranciers aansprakelijk zijn voor de (in)directe, bijzondere gevolgschade of verlies voortvloeiende uit het contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins voortvloeiende uit uw gebruik of onvermogen in het gebruik van onze Dienst. In het geval dat Absoluta of de Partner Leverancier aansprakelijk is, is onze aansprakelijkheid gezamenlijk beperkt tot de aankoopprijs van de maaltijden die u heeft betaald. Deze bepaling beperkt of sluit geenszins de aansprakelijkheid van Absoluta of een Partner Leverancier uit voor aangelegenheden waarvoor onze of hun aansprakelijkheid niet mag worden beperkt of worden uitgesloten.

11. OVERMACHT

Absoluta en/of de Partner Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door vertraging of niet-nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst die tot stand komt in het geval er sprake is van een overmacht situatie. De maximale schadevergoeding zal niet meer bedragen dat het de hoogte van het bedrag van de bestelling waarop de schade is veroorzaakt.

12. NIETIGE/VERNIETIGDE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en effect behouden.

13. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp.

14. ONS RECHT OM DE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

Absoluta is bevoegd de gebruiksvoorwaarden te herzien door deze pagina te wijzigen. Omdat deze voorwaarden op u van toepassing zijn wordt van u verwacht dat u regelmatig deze pagina controleert op wijzigingen.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, het gebruik van onze Diensten. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en geschillen die daaruit voortvloeien.